Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Garancia

Szavatosság

Kellékszavatosság


Ön a Juhász Cipő Webáruház hibás teljesítése esetén a
Juhász Cipő Webáruházzal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított
2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági
igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása
időpontjában már léteztek. Termékhiba a gyártásból eredő
hibákra vonatkozik, hordásból eredő sérülésekre, hibákra nem
vonatkozik. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági
jogait érvényesíteni már nem tudja.
Nem fogyaszóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel
időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt
érvényesítheti szavatossági igényeit.
Ö - választása szerint - kérhet kijavítást vagy kicserélést,
kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a Juhász Cipő Webáruház számára más igénye
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a
kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette,
úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a
hibát a Juhász Cipő Webáruház költségére Ön is kijavíthatja,
illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a
szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs
helye.
A választott kellékszavatossági jogáról vagy másikra is áttérhet,
az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az
indokolt volt, vagy arra a Juhász Cipő Webáruház adott okot.
Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem
később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül
közölni a Juhász Cipő Webáruházzal.
Ön közvetlenül a Juhász Cipő Webáruházzalszemben
érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítéséről számított hat hónapon belül a
kellék szavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl
nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a
Juhász Cipő Webáruhától várásolta (számla vagy a számla
másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Juhász Cipő
Webáruház csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a
vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az
Önrészére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a
Juhász Cipő Webáruház bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek
felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott
szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat
hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az
Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba
szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a
szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül
érvényesítettnek.

Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő
vásárló - választása szerint - a kellékszavatosságban meghatározott jogot
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon
hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.
Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén
azonban kicserélt termékre, illetve kijavított részere vonatkozó
kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval szemben
érvényesítheti.
Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás
termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli
orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó
és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony,
hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény
érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.
Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a
forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek
vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi
forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E
határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba
felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval
közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül
közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés
késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.
Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog
gyártójával vagy forgalmazójával (Juhász Cipő Webáruház)
szemben gyakorolhatja.
A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és
forgalmazója is.
A gyártó, forgalmazó (Juhász Cipő Webáruház) kizárólag akkor
mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani
tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve
hizta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba
hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelezőhatógási előírás
alkalmazásából ered.
A gyártónak, forgalmazónak (Juhász Cipő Webáruház) a
mentesüléshez elegenő egy okot bizonyítania.

Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással
kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) Hatálya csakis az új, magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. A Lábbelik nem tartoznak a tartós fogyasztási cikkek közé! A kormány rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás egy év. A jótállás kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadásának napja, vagy ha az üzembe helyezést a Juhász Cipő Webáruház vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A Juhász Cipő Webáruház A termékekhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesítheti, amikor a fogyasztó a terméket átveszi. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát - Szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Juhász Cipő Webáruház, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezést a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) - Rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - Helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, - Elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretében tartozó hiba esetén a fogyasztó - elsősorban - választása szerint - Kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Juhász Cipő Webáruház A másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményeznet, figyelembevéve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződés szegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. - Ha a Juhász cipő webáruház a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszünt, a fogyasztó - választása szerint - A vételár arányos leszállítását igényelheti, A hibát a Juhász cipő webáruház költségére maga javíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést a termék tulajdonságaira és fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő Határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Juhász cipő webáruház nap törekednie kell arra hogy a Kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Aki javítás során a termékek be csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási idő be a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.
A Jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítást következményként jelentő hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Juhász cipő webáruházat terhelik. Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termék szavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül fogyasztót a jótállásából fakadó jogok a 1) és a 2) pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. Szavatosság, jótállás érvényesítése a termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét személyesen a Juhász cipő webáruház alább meghatározott címén emailen vagy telefonon jelezheti: ha a kiszállított áru láthatóan anyag vagy gyártási hibás, idetartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valamennyi, a megvásárolt áru törvényes, két éves szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására az önnek járó törvényes jogok fennállnak. A jótállási feltételekről bővebben a termékekhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat. Ha nincsenek meg önnek ezek a dokumentumok vagy nem műszaki cikk ről van szó, akkor kérjük, forduljon szolgáltató központunkhoz.
E-mail: info@juhaszcipo.hu Tel.: +36202295064* *(normál díjszabással hívható) Cím: Juhász Cipő Nyír Pláza, 4400 Nyíregyháza, Szegfű út 75. Postai úton történő megkeresés esetén, kérjük, írja rá a borítékra: “Juhász Cipő Webáruház” A szerződés szerinti jótállás a szavatossági jogok fennállását nem érinti.

Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig az áru a Juhász Cipő Webáruház
(gold-Shoes Kft.) tulajdonában marad. Ha a termék a vételár
teljes kifizetését megelőzően mégis - bármely okból - az Ön
birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Juhász Cipő Webáruház
irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére
senkit nem lehet kötelezni.

Fizestés, esedékesség, késedelmes fizetés

Az áru kifizetése előre utalással történik. A Juhász Cipő Webáruház
(Gold-Shoes Kft.) fenntarja magának a jogot, hogy fizetési
módokat változtasson.
Előre utalás esetén az esedékes összeget utalja a következő
számlaszámra: Gold-Shoes Kft Székhely: 4532 Nyírtura, Arany J. u. 15.
Bankszámlaszám: 10104459-07188300-01005005
Kérjük adja meg megrendelési számát,- illetve amennyiben
rendelkezik ügyfélszámmal,- ügyfélszámát is a közlemény
rovatban!

Kapcsolatfelvétel

Hétfőtől-Szombat: 9:00-től 20:00-ig, Vasárnap: 10:00-től 18:00-ig,
esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük jelentkezzen
az alábbi e-mailes elérhetőségünkön: info@juhaszcipo.hu
A Juhász Cipő Webáruház ügyfélszolgálat elérhetősége:
Tel.: +3620 229 5064
A Juhász Cipő Webáruház ügyfélszolgálatának nyitvatartási
ideje: Hétfőtől-Szombatig: 9:00-től 20:00-ig, Vasárnap: 10:00-től 18:00-ig,


Jogérvényesítési elérhetőségek

Panaszügyintézés


Ön a termékekkel vagy a Juhász Cipő Webáruház tevékenységével
kacsolatos fogyasztói kifogásait a Kapcsolatfelvétel pontban megadott
elérhetőségeket terjesztheti elő.
Juhász Cipő Webáruház a szóbeli panaszt, amennyiben arra
lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali
orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy
ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Juhász Cipő
Webáruház a panaszról jegyzőkönyvet - melyet öt évig, a
panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.
Juhász Cipő Webáruház a jegyzőkönyv egy példányát személyesen
közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetében helyben Önnek
átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett
írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
Juhász Cipő Webáruház a telefonon vagy egyéb elektronikus
hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz
esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejüleg
megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Juhász Cipő Webáruház az írásbeli
panaszra vonatozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített
panaszt a Juhász Cipő Webáruház egyedi azonosítóval látja el,
mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
A Juhász Cipő Webáruház a hozzá írásban érkezett panaszt 30
napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen
szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén a Juhász Cipő Webáruház az elutasítás
indokáról tájékoztatja Önt.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Juhász Cipő Webáruház és Ön között esetlegesen
fennálló jogvita a Juhász Cipő Webáruházzalfolytatott tárgyalások
során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet,
továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési
lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:
- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
- Az Európai Unió által létrehozott online vitarendezési platform
használata (http.//ec.europa.eu/odr)
 

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
 

Cím: 4400, Nyíregyháza Széchenyi utca 2.

 Telefon: +36-42-420-180
Fax: +36-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában
fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet,
egyház, társashát, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és
középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe
vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlat címzettje. A Juhász Cipő Webáruház kijelenti, hogy
együttműködik a Békéltető Testülettel.

Az oldal tetejére