1. A Szerződő partner azonossága
A szerződés Gold-Shoes Kft.-vel jött létre.
Cégnév: Gold-Shoes Kft.
Székhely: 4532 Nyírtura, Arany J. 15.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Szegfű út. 75
Nyilvántartási szám: B-13.564/2013
Nyilvántartásba vette: Nyíregyháza MJV Jegyzője (Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

Szerződés nyelve: Magyar

Számlavezető bank: Budapest  Bank
Bankszámlaszám: 10104459-07188300-01005005
Telefon: +36202295064
E-mail cím:
info@juhaszcipo.hu

2. A szerződés létrejötte
Szerződést a Juhász Cipő Webáruházban kizárólag magyar
nyelven lehet kitölteni.
a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról,
valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a
termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást
követően tájékozódhat. A "Kosárba" feliratra vagy a kosár
ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosárba helyezni.
Amikor a terméket kosárba helyezi, megjelenik egy
információs ablak, ami tájékozatja Önt arról, hogy a termék
elhelyezésre került a virtuális kosárba. Ezen a felületen
választhat, hogy tovább nézelődik a Webáruházban ("Vásárlás
folytatása") vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés
folyamatát a "Kosár/Kassza" gombra kattinta. Ha az utóbbi
lehetőséget választotta, akkor a "Kasszához" feliratra kattintva elkezdheti
a megrendelést, és bejelentkezhet fiókjába illetve regisztráció
nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.
A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha bejelentkezett
fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, az
"Átvétel/tovább" feliratra kattintva a szállítási adatokat kell
megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázi cím eltér a
szállitási címtől. A szállítási adatok megadását követően a kívánt
fizestési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek
közül, majd a "Tovább" feliratra kattintani. Megjelenik egy
összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatait a végleges
elküldés előtt utóljára ellenőrizheti. A "Megrendelés
elküldése" gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és
küldheti el a Juhász Cipő Webáruház részére.
Az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani
tudja még az összegző felületen is lehetősége van erre. Terméket
törölhet a kosárból "X" gombra kattintva, megváltoztathatja a
személyes adatait a "Módosítás" feliratra kattintva, a termék
mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a termék mellett
látható "Módosítás" feliratra kattintva.
Amennyiben Ön az online megrendelésí folyamatot az ott kért
adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelés elküldése"
gombra rákattintott, akkor Ön megrendelést adott le, mely
ajánlatnak minősül.

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás,
szerződés létrejötte


Miután elküldte megrendelését, az ajánlat megérkezését
legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben visszaigazoljuk
Önnek, mely automatikus e-mail megerősíti, hogy a Juhász Cipő
Webáruház megkapta az Ön által elküldött megrendelést. Az
automatikus e-mail a megrendelésének részleteit is tartalmazza
(tértivevény). Ez a tértivevény nem jelenti megrendelésének
elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja Önt, hogy
megrendelése beérkezett a Juhász Cipő Webáruházhoz.
A Juhász Cipő Webáruház az ön ajánlatát külön elfogadó e-mail
útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Juhász Cipő Webáruház
általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre
és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló
e-mail 48 órán belüli megérkezésével.
Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48
órán belül) nem kapja meg a Juhász Cipő Webáruház az elküldött
rendelésre vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát
vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a Juhász Cipő Webáruház
felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének
elkerülése érdekében.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek
minősül, amelyre a polgári törvénykönyvből szóló 2013. évi V.
törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVII. törvényben foglaltak
irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályzatáról szóló 45/2014 (II.26) Korm.
rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók
jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU
irányelvének rendelkezéseit.

4. A szerződés szövegének tárolása

a megrendelés agatait a Juhász Cipő Webáruház tárolja. Ha
nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor
kinyomtatja a "Megrendelés visszaigazolása"-t. Ez akkor
jelenik meg a képernyőjén, miután elküldte megrendelését.
Miután Ön megadta a Juhász Cipő Webáruház részére a e-mail-
címét, akkor a Juhász Cipő Webáruház elküldi Önnek
megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet
szintén kinyomtathat.

5. Ellátási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy
üzleti tevékenysége körén kívül ejáró természetes személyre
vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz,
valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlatt címzettje ( a továbbiakban "Fogyasztó).
Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerődés
esetén
a. a terméknek,
b. több termék adásvételerkor, ha az egyes termékek szolgáltatása
eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c. több tételből vagy darabból álló termékek esetén az utoljára 
szolgátatotttételnek vagy darabnak,
d. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen 
kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, na Fogyasztó vagy az általa megjelölt,
fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított
tizennégy (14) napon belül (a továbbiakban együttesen:"ELÁLLÁSI IDŐSZAK")
a szerződéstől indoklás nélkül elálli.Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződédés
megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolja elállási jogát. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási
szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljutattni
(postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján)
a jelen ÁSZF 1 pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével
a Juhászcipő Webáruház részére az Elállási Időszak alatt.
Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a csomaghoz mellékelt
vagy a következő linken (nyilatkozat letöltése) keresztül elérhető
elállási nyilatkozat -mintát is. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása,
hogy elállási jogát az 5.pontban meghatározott rendelkezésének
megfelelően gyakorolja. Ha a Fogyasztó a megjelölt határidőben,
minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát,
ez úgy minősül, hogy a Fogyasztó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához
szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra,
szerződése továbbra is hatályban marad.Írásban történő elállás esetében
azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát
Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon)
elküldi a Juhászcipő Webáruháznak.Postai úton történő jelzés alkalmával
a postáta adás dátumát veszi figyelembe a Juhászcipő Webáruház a határidő
számítás szempontjából. 
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát,
ha az Elállási Időszak lejárta előtt (14 nap) elküldi elállási nyilatkozatás
a Juhászcipő Webáruház részére. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt
terméket az alább feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül,
de a legkésőbb elállási nyilatkozatánakközlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, a határidő betartottnak minősül, ha  Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja)  a terméket. Ha a fogyasztó több mint egy terméket rendel meg bármelyik vagy az összes termékre vagya szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat. A termék Juhászcipő Webáruház címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Juhászcipő Webáruház az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költégén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. (vagyis a visszaküldés összege a vasárlót terheli, viszont ha teljes vételárat és ha volt szállítási költség felszámolva a megrendelés teljesítésekor, akkor azt visszautaljuk) Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Juhászcipő Webáruház visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amenyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Juhászcipő Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módból eltérő fuvarozási módot választott. Juhászcipő Webáruház jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Juhászcipő Webáruház a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Juhászcipő Webáruház, kivéve ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja: e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jelegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5.1 Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

-olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Juhászcipő Webáruház, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,

-olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi, vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,(pl:kozmetikai termékek)

-lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó csomagolást felbontotta,

-olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében , amelynek ára illetve díja a pénzpiac Juhászcipő webáruház által nem befolyásolható ingadozásától függ.a visszaküldendő áruház Fogyasztónak mellékelnie kell a számlát, és kérjüka visszaküldés okát is! Amennyiben nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését.A visszaküldendő árut a Fogyasztó visszaviheti Primo Valerio Cipőboltokban, a 9700. Szombathely, fő tér 44 és 9700 Szomabthely Fő tér 27, alatti üzletekben is. Önnek lehetősége van kicserélni az üzletekben (az adott üzlet készletétől függően) az adott terméket, illetve igény esetén a vételárat készképnzben visszatérítik Önnek.

Azokat a dokumentumokat, melyek visszaküldéskor az Ön és a Juhaszcipő Webáruház segítségére lehetnek, a szállítólevéllel együtt a küldemény mellett találja.

Amennyiben kérdés lenne az elállási jogra vonatkozóan kérjük, forduljon a Juhászcipő Webáruház ügyfélszolgálatához.

EMAIL: info@juhaszcipo.hu

TEL: 06202295064

CÍM: Juhász cipő, 4400 Nyíregyháza, Szegfű utca 75.

6. Árak és szállítás

6.1 Kiszállítási díj

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára tartalmaz, Az ár a megrendeléskor érvényes ár. A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási időkről mindekori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt a Juhaászcipő Webáruház. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja a Juhászcipő Webáruház Önt erről tájékoztatni. A kiszállítást a GLS Futárszolgálat végzi. Bármilyen probléma estén- amikor a megrendelt termék kiküldésre került - a következő elérhetőségek egyikén lehet érdeklődni:

DPD Hungária Kft.

1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.

A DPD ügyfélszolgálat elérhetősége: Tel: +36 1 501 6200 Fax: +36 1 501 6214 

Nyitva tartás:

H: 7:00-19:00; K-P: 8:00-18:00
dpd@dpd.hu 

6.2. Csomagátvétel

A megrendelt termék kiszállítását a DPD futárszolgálat végzi. A csomag átvételekor a vásárló köteles mindenkor ellenőrizni a csomag és a termékek sértetlenségét. A csomagok kiadása  a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akiről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételéra. Ide sorolandók a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. A termékek megrendelése estén a megrendelt termékeket a megrendelés leadásától számított 3-5 napon belül juttatjuk el a címzett részére. A termék ellenértékét az átvételkor kell átadni. Személyes átvétel a Webáruház telephelyén 4400 Nyíregyháza szegfű ut 75. alatti Juhász cipő boltban vehető át, a terméket a megrendeléstől számított 72 óráig tudjuk tartani. Itt készpénzzel lehetéges a fizetés.

7. Szállítási Költségek
A Juhász Cipő Webáruház a megrendelés összegétől függeltenül
bruttó 1500-Ft csomagküldési átalánydíjat kell fizetni. Ezt csak
részben tartalmazza a bérlementesitési/szállítási és a csomagolás
díjat, a fennmaradó részt a Juszász Cipő Webáruház (Gold-Shoes Kft.)
vállalja át.
Fontos! Jelen esetnem a Juhász Cipő Webáruház bizonyos
termékekre ingyenes szállítást biztosít. Ez jelen esetben
30.000-Ft feletti vásárlás esetén a meghatározott termékekre
vonatkozik. Akciós termékekre viszont semmilyen esetben sem
tudjuk vállalni az ingyenes kiszállítást! Két termék vásárlása
esetén, ha az egyik akciós, a másik nem, akkor már érvényes az
ingyenes kiszállítás, ha a nem akciós termék a kijelölt termékek
között szerepel! Ingyenes kiszállítást csak és kizárólag
Magyarország területén belül tudjuk átvállalni. Külföldi szállítás
esetén kérje egyedi ajánlatunkat a megadott telefonszámokon,
vagy e-mailben. (Csak magyarul beszélünk.)
Kivételes esetben előfordulhat, hogy magasabb szállítási díjat
kell a Juhász Cipő Webáruháznak kiszámláznia. Ilyen esetbenva díjról
részletes kimutatást készít és arra a megrendelés előtt felhívja az
Ön figyelmét.
Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai
okokból több lépésben kell a megrendelést kiszállítanunk, a
szállítási költségeket természetesen csak egyszer számítja fel a
Juhász Cipő Webáruház.
A termékek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló
dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi
átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hohy a Juhász Cipő
Webáruház utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll
módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri,
hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát
illetően megfelel a megrendelésben foglaltaknak. (nem hiányos
a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék.)
Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel
során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv
felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a
csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét
megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Juhász Cipő
Webáruház díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt
sérülésért a Juhász Cipő Webáruház felelősséget nem vállal!
 

8. Adattovábbítási nyilatkozat

Kereskedő cégneve: Gold-Shoes Kft.
Székhelye: 4532 Nyírtura, Arany J. 15.
Fizetési Elfogadóhely webcíme: juhaszcipo.hu
Kereskedő által továbbított adatok megnevezése: teljes név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, város, út,utca, házszám, emelet, lakás szám

Tudomásul veszem, hogy a Gold-Shoes Kft. (4532 Nyírtura, Arany J. 15.) adatkezelő által a juhaszcipo.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: teljes név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, város, út,utca, házszám, emelet, lakás szám. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff