Értelmező Rendelkezések: 
Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő
jelentéssel bírnak:
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy
azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett)
kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető
azonosíthatónak, ha őt - a közvetlenül vagy közvetve - név, cím,
azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott
kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és
amellyel félreérthetetlen beleegyzését adja a rá vonatkozó
személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -
kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes
adatának keztelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely
önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajttatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton
végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így
különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-, vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkamas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
íriszkép) rögzítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy
számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő
hozzáférhető tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a
helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak
megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további
kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő
korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes
fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó
technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint
az alkamazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az
adaton végzik.
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely
szerződés alapján - beleértve a jogiszabály rendelkezése alapján
kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok
összessége.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy
amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam,
továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és
tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásában részes állam állampolgárával azonos jogállást
élvez.
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy
feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltozatás, továbbítás, nyilvánosságra hoztal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Az adatkezelés alapjai

Az adatkezelés célja:
a megrendelések teljesítése, a rendelési
feltételek későbbi bizonyítása, az adatkezelés jogalapja: az
Adatkezelőnek a tevékenységei során a személyes adatok
kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes
hozzájáruláson alapul. Regisztráció: a vásárláshoz nem
szükséges, de ajánlott, hiszen így a fogyasztó további vásárlásait
egyszerűbben intézheti bejelentkezése után rendeléseinek
állapotát is nyomon követheti. A regisztráció kérésre bármikor
törölhető.
Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók
közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe: : GLS General
Logostics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft Székhely:
2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2 Cégjegyzékszám: 13-09-
111755 Adószám: 12369410-2-44 Továbbított adatok köre: IP
cím, felhasználó neve, telefonszáma, email címe, irányító száma,
szállítási címe, csomagfelvételi címe és neve, bankszámlaszáma,
GLS futár részére küldött maximum 30 karater terjedelmű
üzenet Az adattovábbítás célja: termék szállítása, utánvételi díj
beszedése.
A weblap látogatóinkat adatai. Az Adatkezelő az általa
üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználható IP
címét, sem más személyes adatot nem rögzít. Az Adatkezelő
által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések
céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre
mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a
konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes
adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes
egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg
a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google
Analytics szolgáltatása keretében. Az Adatkezelő a Facebook és a
Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún.
remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k,
webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek
vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb
internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával
mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek
célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google
partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek
meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem
tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak. A cookie-k
használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja,
illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek
a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások
/ Adatvédelem menüpontban tehetők meg. További információ a
Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi
elérhetőségen olvasható: http://www.google.com/privacy.html
és https://www.facebook.com/about/privacy/ Hírlevél.
Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való
feliratkozóknak általában havonta, de hetente legfeljebb egy
alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó
online hírleveleket és elektronikus, illetve postai úton direkt
marketing üzeneteket kézbesít. A hírlevélre való feliratkozáshoz
a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetelen az
üzenetek kézbesítéséhez. Az adatokat mindaddig kezeljük,
ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás
lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A
megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

Az adatkezelés biztonsága

A weboldal üzemeltetője, az Adatkezelő az adatokat védi
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a
szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról,
ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak
megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a
jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az
Adatkezelő bármelyik elérhetőségén. Az érintett kérelmére az
Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy
kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az
Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban,
közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. A
valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő
helyesbíteni köteles. A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha
kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves - és
ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt,
az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintett, továbbá mindazokat
értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés
céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az
érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a
személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő
vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének
érvényesítéshez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény
rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását
egyébként törvény lehetővé teszi. Az Adatkezelő - az
adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a
kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás
indokolt, az adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az
adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak
alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és
akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen
bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő
elérhetősegeken lehet élni
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu

A webáruház tárhelyszolgáltatója:

NetMasters Europe Kft.

Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 32.
Mobil: +36 30 923 4646
Fax: +36 1 700 2727
Email: szia@netmasters.hu

Az Általános Szerződési Feltételek
egyoldalú módosítása


A Juhász Cipő Webáruház (Gold-Shoes Kft.) jogosult jelen
Általános Szerződési Feltételek bármikor, egyoldalúan
módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést
követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.
A Juhász Cipő Webáruház fenntartja a jogot, hogy bármikor,
bármilye változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon,
előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruház más
domainnév alá helyezze át.
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:
2018.11.02